Usługi

Zgodnie postanowieniami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane.
Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim.
Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość tego języka – wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych – lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.
Zasadą  jest, iż czynności notarialnych notariusz dokonuje w Kancelarii Notarialnej. Jeżeli jednak przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności notariusz może je dokonać również w innym miejscu.
Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
Notariusz ma obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.


Zakres czynności notarialnych reguluje przepis art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 189 poz. 1158 z późn. zm.)
Notariusz dokonuje następujących czynności:
1. Sporządza akty notarialne w szczególności: umowy zbycia nieruchomości - darowizna, sprzedaż, zamiana, umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, pełnomocnictwo, umowy majątkowe małżeńskie – tzw. intercyza, a ponadto czynności obejmujące spadek: testament, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, dział spadku),
2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia.
3. Sporządza poświadczenia np. poświadczenie podpisu, poświadczenie za zgodność z oryginałem).
4. Doręcza oświadczenia.
5. Spisuje protokoły.
6. Sporządza protesty weksli i czeków,
7. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.
8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.
9. Sporządza – na żądanie stron – projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
10. Wykonuje inne czynności prawne, wynikające z odrębnych przepisów.
Przeprowadzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone rozmową z notariuszem lub pracownikami Kancelarii.
Jest to niezbędny element współpracy, który pozwoli dokładnie określić zakres czynności, które mają być dokonane, oraz rodzaj dokumentów, jakie należy przedłożyć w Kancelarii.
Wszelkie niezbędne dokumenty powinny być dostarczone notariuszowi przed umówionym terminem dokonania czynności notarialnej, w celu ich merytorycznej weryfikacji.
Dokumenty powinny być dostarczone w oryginale.